Association analyses identify six new psoriasis susceptibility loci in the Chinese population.

Authors:
Liang-Dan Sun, Hui Cheng, Zai-Xing Wang, An-Ping Zhang, Pei-Guang Wang, Jin-Hua Xu, Qi-Xing Zhu, Hai-Sheng Zhou, Eva Ellinghaus, Fu-Ren Zhang, Xiong-Ming Pu, Xue-Qin Yang, Jian-Zhong Zhang, Ai-E Xu, Ri-Na Wu, Li-Min Xu, Lin Peng, Cynthia A Helms, Yun-Qing Ren, Chi Zhang, Shu-Mei Zhang, Rajan P Nair, Hong-Yan Wang, Guo-Shu Lin, Philip E Stuart, Xing Fan, Gang Chen, Trilokraj Tejasvi, Pan Li, Jun Zhu, Zhi-Ming Li, Hong-Mei Ge, Michael Weichenthal, Wen-Zheng Ye, Cheng Zhang, Song-Ke Shen, Bao-Qi Yang, Yuan-Yuan Sun, Shan-Shan Li, Yan Lin, Jian-Hua Jiang, Cun-Tao Li, Ri-Xin Chen, Juan Cheng, Xin Jiang, Peng Zhang, Wei-Min Song, Jin Tang, Hao-Qin Zhang, Li Sun, Jing Cui, Li-Jun Zhang, Biao Tang, Fei Huang, Qian Qin, Xiao-Ping Pei, Ai-Min Zhou, Li-Mei Shao, Jian-Lan Liu, Feng-Yu Zhang, Wei-Dong Du, Andre Franke, Anne M Bowcock, James T Elder, Jian-Jun Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang
Year of publication:
2010
Volume:
42
Issue:
11
Issn:
1061-4036
Journal title abbreviated:
NAT GENET
Journal title long:
Nature genetics
Impact factor:
41.376
Abstract:
We extended our previous genome-wide association study for psoriasis with a multistage replication study including 8,312 individuals with psoriasis (cases) and 12,919 controls from China as well as 3,293 cases and 4,188 controls from Germany and the United States and 254 nuclear families from the United States. We identified six new susceptibility loci associated with psoriasis in the Chinese study containing the candidate genes ERAP1, PTTG1, CSMD1, GJB2, SERPINB8 and ZNF816A (combined P < 5 × 10⁻⁸) and replicated one locus, 5q33.1 (TNIP1-ANXA6), previously reported (combined P = 3.8 × 10⁻²¹) in the European studies. Two of these loci showed evidence for association in the German study at ZNF816A and GJB2 with P = 3.6 × 10⁻³ and P = 7.9 × 10⁻³, respectively. ERAP1 and ZNF816A were associated with type 1 (early onset) psoriasis in the Chinese Han population (test for heterogeneity P = 6.5 × 10⁻³ and P = 1.5 × 10⁻³, respectively). Comparisons with the results of previous GWAS of psoriasis highlight the heterogeneity of disease susceptibility between the Chinese and European populations. Our study identifies new genetic susceptibility factors and suggests new biological pathways in psoriasis.